Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

Haaning A/S bestræber sig på at levere ydelser af høj faglig standard både f.s.v. angår færdig- produkter og f.s.v. angår reparationsarbejder. For vor ydelse er i øvrigt følgende vilkår gældende:

 

1. Afhentning og levering

For indholdet og omfanget af vor ydelse er vore skriftlige tilbud/ordrebekræftelser bestemmende. Særaftaler og ændringer kræver vor forudgående skriftlige bekræftelse for at være gyldige. Ved kundens egen indlevering af materiel eller ved kundens ordre om afhentning af materiel, anses dette som værende kundens accept af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som medfølger tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Produktions- og leveringstermin aftales forud for hver leverances vedkommende. Opstår der forsinkelser med leveringen, påtager vi os ikke noget ansvar for dagbøder, som kunden måtte ifalde overfor trediemand, ligesom vi ikke påtager os ansvar for afledede krav og/eller følgeskader, som følge af forsinkelsen.

På afhentnings-/leveringsadressen må der forefindes fast kørevej, og kunden må stille nødvendigt personale m.v. til rådighed ved læsning/aflæsning, således at dette kan ske uden unødig ventetid. Længere ventetid end 1 time kan medføre yderligere debitering fra vor side.

Ønsker kunden forsendelsen eller leveringen til en anden adresse end kundens egen, bærer han omkostningerne herfor. Det er ligeledes kundens ansvar, at der ved leveringen er en bemyndiget person til stede til ved underskrift at godkende kvalitet og antal. Såfremt dette ikke er tilfældet, indestår vi ikke for eventuelle skader og differencer i forbindelse med en efterfølgende reklamation.

 

2. Afbestillingsret

Kunden har ikke i almindelighed adgang til at afbestille en vare, for hvilken der er afgivet bindende ordre.

Kunden kan dog ved skriftlig meddelelse pålægge os at afbryde tilvirkninger eller andre forberedelser til levering af ordren, med mindre afbrydelser af tilvirkningen eller forberedelserne vil medføre væsentlig ulempe for os eller risiko for, at vort tab som følge af afbestillingen ikke bliver erstattet.

Vi har i sådanne situationer krav på erstatning fra køber for afholdte omkostninger og påtagne forpligtelser til opfyldelse af aftalen, men med fradrag for opnåede besparelser. Vi har endvidere krav på erstatning for den mistede fortjeneste som følge af bestillingen, opgjort som om aftalen var behørigt opfyldt fra vor side.

 

3. Salgsgenstanden

De af aftalen omfattede leverancer er nærmere beskrevet i de af parterne udarbejdede tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og andre dokumenter.

Vi forbeholder os dog ret til uden varsel at foretage ændringer i de af os opgivne data som følge af en generel ændring i vort produktsortiment eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller konkret og i øvrigt kan ske uden ulempe for køber.

 

4. Prisen/prisændringer

Med mindre anden valuta udtrykkelig er angivet, er alle priser i danske kroner (ddk.) excl. moms.

Vi forbeholder os ret til at ændre prisen, såfremt der efter vort endelige tilbud/accept – men inden betalingstidspunktet – pålægges os dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer af told, skatter eller afgifter.

Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling. Kunden kan alene over for os modregne med retskraftige- og ubestridte modfordringer.

 

5. Ansvar for mangler

Kunden er forpligtet til at undersøge varen straks ved leveringen og straks skriftligt – og senest inden 48 timer – meddele os om udvendige skader. Skjulte skader skal straks meddeles skriftligt ved konstateringen, dog senest 1 år fra leveringsdagen. Herefter er vort ansvar ophørt, cfr købelovens § 54.

Såfremt det leverede er mangelfuldt, og såfremt dette bliver påtalt inden for den ovennævnte frist, er vi berettiget til at udbedre skaden, og kunden vil herefter ikke kunne gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende.

Vi hæfter således ikke for kundens driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af mangler ved salgsgenstanden.

 

6. Forsinkelse

Vi har fastsat leveringstidspunktet efter bedste skøn på grundlag af de omstændigheder, der var kendt ved aftalens indgåelse. Med mindre andet er aftalt, anses udskydelse af leveringstidspunktet med indtil 2 uger fra aftalt leveringsdag som rettidig levering, hvilket ikke giver kunden adgang til at udøve nogen form for misligholdelsesbeføjelser.

Indtræder der forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve købet, såfremt vi ikke leverer det aftalte inden for en yderligere frist på 30 dage. Vi yder ikke erstatning for købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af eventuelt forsinket levering.

 

7. Ejendomsret

Vi forbeholder os, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.

 

8. Forsinkelse med købesummens betaling

Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsbetingelser eller ikke dokumenterer, at aftalte sikkerhedsstillelser er etableret nøjagtigt til aftalt tid, forbeholder vi os at stille afvikling af handelen i bero – herunder at standse produktionen – for kundens regning.

 

9. Produktansvar

Vi er kun ansvarlig for person- eller tingsskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af os eller andre, som vi bærer ansvaret for.

For så vidt angår skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder efter at kunden har modtaget vor ydelse samt skade på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår, er vi kun ansvarlig i det omfang skaden er dækket af vores erhvervs- og produktansvarsforsikring. Vort ansvar for sådanne skader er således beløbsmæssigt begrænset til dækningssummen i henhold til denne forsikring.

Vort produktansvar ophører i øvrigt 2 år efter, at varerne er overgivet til kunden.

Vi er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, hvad enten dette benævnes som afledet krav eller følgeskader.

I den udstrækning vi måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er kunden forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter det ovenanførte.

 

10Force majeure

Enhver ordre udføres uden ansvar for tab som følge af strejke, lockout og lign. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelser, valutarestriktioner, strømsvigt, maskinbrud, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de ovennævnte omstændigheder.

Hvis en omstændighed, som anført i nærværende afsnit, vedvarer i mere end 3 måneder, er begge parter berettiget til uden at ifalde ansvar at hæve aftalen, hvilket i så fald skal ske ved skriftlig meddelelse.

 

11. E-handel

Vedrørende forhandling af produkter på vores hjemmeside haaning.dk gælder det, at vi kun sælger til erhvervsdrivende (B-t-B). Ved alle ordrer skal derfor oplyses CVR nr.

Som følge af at salg alene sker til erhvervsdrivende, er der ingen fortrydelsesret eller returret vedrørende de købte produkter, idet forbrugeraftaleloven i sagens natur ikke finder anvendelse. Bestemmelserne i E-handelsloven §§ 10, 11.1 og 12.1 finder ligeledes ikke anvendelse.

Der kan betales med Dankort på www.haaning.dk. Dankortbetaling afvikles gennem en kortbetalings løsning hos ePay – se også www.ePay.dk –  på en sikret, krypteret og af PBS godkendt betalingsløsning. Betalingerne med Dankort indløses via pbs – se også www.pbs.dk.

Der gøres opmærksom på at en betaling vil kunne blive afvist under betalingsproceduren såfremt købers individuelle betalingsmaksimum overskrides. Køber opfordres til selv at sikre at den månedlige trækningsgrænse ikke overskrides ved købet.

 

12. Værneting

Enhver tvist i anledning af vore leverancer skal afgøres i første instans ved Retten i Holstebro. Alle tvister afgøres efter dansk ret. Såfremt der er enighed mellem parterne, kan tvister dog ligeledes afgøres ved voldgift efter dansk ret.

 

Vils januar 2010.